Điều khoản

Vaynhanh60s.com là website liên kết tất cả các ngân hàng nhằm hỗ trợ tư vấn sản phẩm cho khách hàng một cách tối ưu nhất. Nên mọi hoạt động chúng tôi chỉ mang tư cách là hỗ trợ khách hàng khi chọn ngân hàng vay ?

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ – Phản Hồi.

  1. Tất cả các quyền, bao gồm quyền tác giả, trong nội dung của website này được sở hữu hoặc kiểm soát cho những mục đích của Vaynhanh60s. Bạn có thể tải về một bản sao của bất kỳ tài liệu hiển thị trên trang web này chỉ sử dụng cá nhân hay nội bộ không thương mại, nhưng bạn phải giữ lại tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu có trên hoặc liên quan đến tài liệu này. Bạn không thể sao chép, tái sản xuất, tải về, tái xuất, phát sóng, truyền tải, hiển thị, chỉnh sửa hoặc tái sử dụng tài liệu trên trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác.
  2. Vaynhanh60s có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Vaynhanh60s. Vaynhanh60s không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.
  3. Trong quá trình vận hành website, Vaynhanh60s.com có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hoặc tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Vì vậy xin vui lòng kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện sử dụng của Vaynhanh60s để cập nhật những sửa đổi hoặc bổ sung kịp thời.
  4. Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.
  5. Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.
  6. Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Vaynhanh60s.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.
  7. Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.
  8. Vaynhanh60s.com không chịu bất cứ trách nhiệm các giao dịch nào giữa các tổ chức tín dụng và khách hàng.
® Vaynhanh60s.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
© Copyright 2016 Vaynhanh60s. All Rights Reserved.